โครงการ SME Academy และระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

โครงการ SME Academy และระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์


โครงการ SME Academy และระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรนี้ครอบคลุมการเรียนทางด้านการออกแบบแฟชั่น ตอบโจทย์ผู้เรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์และผู้ที่ต้องการเรียนรู้การทำความเข้าใจในกระบวนการออกแบบ โดยคำนึงถึงอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ต้องการความแปลกใหม่ การทำสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, แนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีทั้งในส่วนที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันและในอนาคต เน้นแนวโน้มแฟชั่นในตลาดเป้าหมายหลัก (Spotting Trend) ได้แก่ ตลาดเอเชีย, ตลาดยุโรปและตลาดอเมริกา ของทุกๆ อุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อตอบสนองธุรกิจแต่ละสาขา ยกระดับระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งหมดได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)