สรุปผลสำเร็จของกิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม


รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย มีโอกาสทางการตลาด และสนับสนุนการบริโภคสินค้าที่ผลิตในประเทศ จึงได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ Thai SME-GP และสนับสนุนให้ใช้สินค้าที่ได้รับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย หรือ Made in Thailand เพื่อให้เม็ดเงินของภาครัฐหมุนเวียนและกระจายไปยังผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ได้กำหนดนโยบาย "ดีพร้อมโต" โตได้ โตไว โตไกล โตให้ยั่งยืน มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตเข้มแข็งในทุก ๆ มิติ จึงได้ดำเนินกิจกรรม “ยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีแต้มต่อการดำเนินธุรกิจ มีโอกาสเข้าถึงการตลาดของภาครัฐที่มีมูลค่ามหาศาล และขยายธุรกิจได้มากขึ้น

ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

1. Online Training : การถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มแต้มต่อทางธุรกิจ

โดยได้เจาะลึกสิทธิประโยชน์ แต้มต่อ และเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียน Thai SME-GP และการรับรองสินค้า Made in Thailand พร้อมทั้งแนะนำช่องทาง Fast Track และขั้นตอนการสมัครในระบบต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ แบบจัดเต็ม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดภาครัฐ


2. Online Coaching : การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ

โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับคำปรึกษาแนะนำแบบตัวต่อตัว จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งติวเข้มการขอรับรองสินค้า Made in Thailand และการขึ้นทะเบียน Thai SME-GP อย่างละเอียด รวมทั้งแนะนำเทคนิคการยกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้โตไว


3. Online Business Opportunities การสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

โดยแนะนำให้ผู้ประกอบการได้พบคู่ค้าธุรกิจ อย่างครบวงจร ทั้งการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐแบบ B2G  การเพิ่มแต้มต่อและสิทธิประโยชน์จากจากกรมบัญชีกลาง การนำสินค้าเข้าสู่ Modern Trade แบบ B2B จากภาคเอกชนชั้นนำ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน จากสถาบันการเงิน


ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน “กิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม” 

- มีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน Thai SME-GP แล้ว 36 กิจการ

- มีสินค้าได้รับการรับรอง Made in Thailand แล้วกว่า 100 SKU และมีแผนจะยื่นขอรับรองเพิ่มเติมอีก กว่า 170 SKU

- ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น ได้มากกว่า 170 ล้านบาท


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ไทย 

ให้ดำเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็ง และเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน


สามารถติดตามข่าวสารโครงการดีๆ ได้ที่ www.dip.go.th 

หรือ facebook fanpage : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม