กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม "กิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม"


กิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม


เพิ่มแต้มต่อ SME ให้โตไว ขายสินค้าไทย เปิดตลาดใหม่ สู่คู่ค้าภาครัฐ 


จากมาตรการของรัฐบาลที่ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ และการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลไกการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และได้มีการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ จากผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai SME-GP) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รวมทั้ง การใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย หรือ Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ตลอดจนการให้สิทธิประโยชน์หรือแต้มต่อต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้เม็ดเงินของภาครัฐที่มีมูลค่ามหาศาลได้หมุนเวียนและกระจายไปยังผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีแต้มต่อในการดำเนินธุรกิจ และโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ จึงได้เร่งเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการ สินค้าไทยให้ดีพร้อมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ เข้าสู่การรับรอง สินค้า Made in Thailand และการขึ้นทะเบียน Thai SME-GP ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การขยายธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ในอนาคต โดยในปีนี้ ตั้งเป้าหมายถ่ายทอด องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 100 ราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่าล้านบาท ผ่าน 3 กิจกรรมหลักในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่

1. Online Training : การเจาะลึกสิทธิประโยชน์ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองสินค้า Made in Thailand และการขึ้นทะเบียน Thai SME-GP เพื่อเพิ่มแต้มต่อทางธุรกิจ และมีโอกาสทางการตลาดของภาครัฐ

2. Online Coaching : รับคำปรึกษาแนะนำ พร้อมติวเข้มเทคนิคการยกระดับธุรกิจด้านต่าง ๆ แบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญ

3. Online Business Opportunities : การสร้างโอกาสทางการตลาด โดยจะพบกับคู่ค้าธุรกิจของภาครัฐ พร้อมแนะแนวการนำสินค้าเข้าสู่ Modern Trade แบบ B2B และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบ B2G

  • IIIคุณสมบัติIII
  • - ผู้ประกอบการที่มีแหล่งผลิตในไทย 
  • - สำหรับนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา 


 

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
  • โทรศัพท์ 02-430-6869 ต่อ 1219 หรือ 1216
  • กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM)