ภาพรวมความสำเร็จโครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการ "ยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม" ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการ ให้สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจได้มากขึ้น ตลอดจนช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้สามารถรอดพ้นจากสถานการณ์โควิด – 19 โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) และสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด-19 ผ่านการดำเนินงานในกิจกรรมสำคัญต่างๆ 

โดยกิจกรรมทั้งหมด ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในยุคนิวนอร์มอล ไม่ว่าจะเป็น Online Training การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรับรองสินค้า Made in Thailand ด้วยความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ความรู้การเตรียมตัว ขั้นตอน และวิธีการขอรับรองสินค้า ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 210 กิจการ และสำหรับผู้ที่มีความพร้อมได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรม Online Coaching จำนวน 51 กิจการ โดยผู้ประกอบการได้รับคำปรึกษาแนะนำแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญ ติวเข้มการรับรองสินค้า Made in Thailand และเทคนิคการยกระดับศักยภาพธุรกิจ ให้อยู่รอดภายใต้โควิด –19 นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสช่องทางการตลาด จึงได้จัดกิจกรรม Online Business Opportunities เพื่อแนะนำให้ผู้ประกอบการได้พบคู่ค้าธุรกิจรูปแบบต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจ สู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบ B2G การนำสินค้าเข้าสู่ Modern Trade ชั้นนำต่างๆ แบบ B2B และการฝ่าวิกฤติด้วยแหล่งเงินทุน

ซึ่งจากการดำเนิน “โครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม” มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการรับรองสินค้า Made in Thailand โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แล้วจำนวน 280 รายการสินค้า และมีแผนจะขอรับรองเพิ่มอีกกว่า 600 รายการ โดยจะก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของรายได้หรือยอดขาย การกระตุ้นการจ้างงาน และการลงทุนขยายธุรกิจ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมเกิดขึ้นกว่า 200 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังคงเดินหน้าผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ เข้าสู่การรับรองสินค้า Made in Thailand อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้แนะนำ ประชาสัมพันธ์ และส่งต่อผู้ประกอบการเข้าสู่การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย หรือ Made in Thailand ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการผ่านการรับรองสินค้า Made in Thailand ไปแล้วกว่า 2,500 ราย รวมจำนวน 20,000 รายการสินค้า