สรุปผลความสำเร็จโครงการเสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์


สรุปผลความสำเร็จ

โครงการเสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์

เป็นการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการการตลาดแนวใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 24 ครั้ง ใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 ราย เพื่อให้องค์ความรู้และทักษะทางด้านการการตลาดแนวใหม่ ตลาดออนไลน์ บน Platform มาตรฐานระดับสากล และสามารถเรียนรู้เทคนิคการทำตลาดออนไลน์ระดับสากล พร้อมทั้งเข้าใจแนวทางการทำกลยุทธ์ตลาดออนไลน์ระดับสากลเพื่อเพิ่มขีดสามารถแข่งขันบนตลาดออนไลน์ระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตและการค้ารวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในระดับสากล รวมทั้งเรียนรู้กลยุทธ์เทคนิคการทำตลาดออนไลน์ระดับสากลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถเพิ่มรายได้จากช่องทางการตลาดใหม่ ๆ
ผลจากการดำเนินโครงการ
1. ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไป ได้รับความรู้แนวคิดในการทำกลยุทธ์การตลาด ทักษะเทคนิคด้านการตลาดออนไลน์ และคำแนะนำเบื้องต้น จำนวนทั้งสิ้น 4,618 ราย
2. ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไป ได้รับความรู้แนวคิดในการทำกลยุทธ์การตลาด และทักษะเทคนิคในการทำตลาดออนไลน์เชิงลึก จำนวนทั้งสิ้น 672 ราย

รวมมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 5,290 คน 


หากพิจารณาในแง่ของการเพิ่มรายได้จากช่องทางการตลาดออนไลน์ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจได้โดยเฉลี่ย 10,558.04 บาทต่อเดือน หรือ 126,696.43 บาทต่อปี ซึ่งหากผู้เข้าร่วมโคงการจำนวนทั้งสิ้น 5,290 คน สามารถสามารถสร้างรายได้ขั้นต่ำได้ตามความคาดการณ์ จะสามารถคิดเป็นมูลค่าประมาณการรวมทั้งสิ้น 670,224,107.14 บาทต่อปี หรือประมาณ 670 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะช่วยสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตและการค้ารวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในระดับสากล ช่วยให้ฐานเศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

หากพิจารณาในแง่ของหลักสูตรการอบรมหากทำการประเมินมูลค่าของคอร์ทอบรมในระดับเดียวกัน หากมีการคิดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้ารับการเรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องจ่ายเงินโดยเฉลี่ยคนละ 3,339.8 บาท/หลักสูตร โดยโครงการเสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น มีผู้รับการอบรมในโครงการจำนวนทั้งสิ้น 5,290 คน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 17,667,542 บาท 

ดังนนั้นเมื่อคิดรวมทั้งโครงการในการจัดทำ โครงการ “เสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ สามารถสร้างความคุ้มค่าซึ่งมีมูลค่ารวมสูงถึง 687,891,649.14 บาท และยังสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ดีสืบเนื่องจากการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ซึ่งสอดรับ นโยบายของรัฐบาลไทย ในการส่งเสริมผลักดันให้ SMEs ไทย สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้ โดยใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป็นเครื่องมือ ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์