กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิทัลบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพSMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญชวน SMEs เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิทัลบริหารจัดการธุรกิจ

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs)


 

วัตถุประสงค์ :

         เพื่อตอบรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ “ไทยแลนด์  4.0”ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิทัลบริหารจัดการธุรกิจ โดยส่งเสริมและพัฒนาให้ SMEs นำเครื่องมือดิจิทัลดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ เพื่อขยายขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ มาตรฐานทัดเทียมกับสากล และสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จในการใช้ระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจนั้น จะถูกเผยแพร่เป็น Success Case เพื่อเป็นต้นแบบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบการ

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ :

1.  ใช้งานระบบดิจิทัลบริหารจัดการธุรกิจ ฟรี 1 ปีแรก และได้รับราคาพิเศษในปีที่ 2

2. ระบบให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต ใช้งานง่าย สามารถติดต่อให้บริการได้ 24 ชม.

3. ได้รับคำปรึกษาจาก ผู้เชี่ยวชาญ จุฬาฯ ฟรี

 

ตัวอย่างระบบให้บริการ :

1. ระบบการจัดซื้อ

2. ระบบบริหาร Stock

3. ระบบ ERP

4. ระบบการบริหารงานขาย

5. ระบบ POS

6. ระบบ Online Marketing

7. ระบบ CRM

8. ระบบบัญชีการเงิน

9. ระบบ HR

10. ระบบการจัดการร้านอาหาร

11.  ระบบการจัดการโรงแรม (จองที่พัก/check in-out)

และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

รายละเอียดโครงการ : รูปแบบการดำเนินโครงการถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

1.  การรับสมัคร SMEs เพื่อประเมินและวิเคราะห์ประเภทของ Software ที่ให้บริการ โดยผู้เชี่ยวชาญให้ คำปรึกษาระยะที่ 1 เข้าเยี่ยมสถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 1 วัน ประมาณ 6 ชม.

2. ทำการคัดสรร SMEs ที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อเข้ารับการปรึกษาระยะที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญนำ Software ที่เหมาะสมเข้าใช้งาน และติดตามผลการดำเนินงาน เป็นระยะเวลา 5 วัน ประมาณ 30 ชม.

3. คัดสรรและเผยแพร่ SMEs ที่ประสบความสำเร็จออกสู่สาธารณะชน

 

คุณลักษณะของ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ :

         SMEs ทั้งภาคการผลิต การค้าและบริการ

 

SMEs ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดย สแกน QR code หรือ คลิก https://bit.ly/2U5WWDi

 

ด่วนรับจำนวนจำกัด !!

 

ติดต่อสอบถาม คุณพงศ์เดช เตชะทวีกุล (ตั้ม 063-818-3345