เปิดรับสมัครแล้ว!!! สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงาร "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน" ครั้งที่ 1 @ชลบุรี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงาร "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน"

ในวันที่ 22 กันยายน 2561  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี

เข้าร่วมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน

ลงทะเบียน คลิ๊กเลย https://fl.dip-sme-academy.com/register

มาเรียนรู้หลักการทำบัญชีที่ถูกต้อง คลอบคลุมเนื้อบัญชีขั้นต้นที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการรายย่อย

โดย 2 วิทยากร ผู้คร่ำหวอดในวงการบัญชี

1. พรชัย เพียงพรเพ็ญ   กรรมการบริหารบริษัท ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษาด้านการบัญชีต้นทุนให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2. วชิระ บุณยเนตร  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โดยการสัมมนาแบ่งเป็นออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 ระบบบัญชีเดียวมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างไร และจะทาบัญชีเดียวได้อย่างไร

ช่วงที่ 2 รายการและวิธีทาบัญชีเดียวสาหรับธุรกิจการผลิต การค่า และบริการ

ช่วงที่ 3 Workshop วิเคราะหสุขภาพของธุรกิจจากบัญชีเดียวได้อย่างไร

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม https://fl.dip-sme-academy.com/course


ลงทะเบียน คลิ๊กเลย https://fl.dip-sme-academy.com/register

ลงทะเบียน คลิ๊กเลย https://fl.dip-sme-academy.com/register