ศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างเป็นระบบของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วิสาหกิจเริ่มต้น และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ยกระดับเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค 4.0
นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตัวแทนหัวจักรสำคัญภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมสู่ควมเป็น 4.0 พร้อมกันไปด้วย วัตถุประสงค์ในการผลักดันประเทศไทย 4.0 คือ การพยายามให้ประชาชนหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางเพื่อก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ณ ปัจจุบันเรายังอยู่ในยุคประเทศไทย 2.0-3.0 ซึ่งเป็นยุคอุตสาหกรรมไทยส่งขายทั่วทิศ โดยสร้างอุตสาหกรรมต้นน้ำจากการนำทรัพยากรภายในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้ไทยขยับตัวเป็นฐานการผลิตในหลายอุตสาหกรรมและส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์และอาหาร แต่เศรษฐกิจของประเทศเริ่มชะลอตัวลง ตั้งแต่ประเทศจีนมีนโยบายเปิดประเทศ ทำให้จีนกลายเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ขนาดมหึมา เฉพาะแค่ภายในประเทศก็มีตลาดขนาดใหญ่มากอยู่แล้วยังมีการส่งออกสินค้าราคาต่ำสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมทั่วโลก ซึ่งผู้ประกอบการไทยไม่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนได้ ประกอบกับไทยมีปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน ทำให้เราไม่สามารถแข่งขันด้วยวิธีแบบเดิมได้อีกต่อไป จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โดย มุ่งสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ที่ตนให้ชื่อว่า “ยุคพัฒนาเศรษฐกิจให้เรืองรองด้วยสมองของคนไทย” เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ