Crowdsourcing คืออะไร?


Crowdsourcing คือ การกระจายปัญหาไปยังกลุ่มคนเพื่อค้นหาคำตอบและวิธีการในการแก้ปัญหาทางธุรกิจนั้นๆ บริษัทสามารถ broadcast คำถามหรือปัญหาที่ต้องการคำตอบไปยังกลุ่มคนขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการใหม่ๆ Crowd หรือ User ส่วนมากในการทำ Crowdsourcing เราจะหมายถึงกลุ่มชุมชน Online หรือในโลก Cyber นั่นเอง

Crowdsourcing แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. Contest คือ การจัดการประกวดขึ้นเพื่อให้ผู้คนภายนอกนำเสนอความคิด หนทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เข้ามา และบริษัทก็จะนำเอาผลงานของผู้ที่ชนะการประกวดไปใช้ต่อไป ตัวอย่างเช่น การจัดการประกวดโฆษณาของบริษัท Colgate Palmolive ที่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาแข่งขันการออกไอเดียร์ทำภาพยนตร์โฆษณาของผลิตภัณฑ์ “Speed Stick” โดยมี slogan ว่า “Handle it”

2. Collaborative Communities คือ การรวมเอาผลงานหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย จากบุคคลภายนอกเข้ามาเก็บรวบรวมเอาไว้ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น บริษัท Verizon ซึ่งเป็นบริษัทที่จำหน่ายเครื่องมือสื่อสาร และให้บริการทางด้าน network ได้จัดทำ FAQs ขึ้น โดยจัดให้ลูกค้าสามารถเข้ามาโพสต์ถามคำถามเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท และจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตอบ ซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้ลูกค้าที่มีปัญหาเดียวกันสามารถเข้าไปหาคำตอบได้จากใน FAQs ทันทีที่มีข้อสงสัย

3. Complementors คือ การกระตุ้นให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือ 3rd parties ซึ่งในที่นี้ก็คือฝูงชน (crowd) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก (core product) ของบริษัทโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริม (complementary product) ตัวอย่างเช่น แอปเปิ้ล (Apple Inc)เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการนำ crowd complementors มาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยแอปเปิ้ลได้พัฒนา iTune ซึ่งเป็น media library application ซึ่งเปิดโอกาสให้ crowds ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา applications สำหรับใช้กับ iTune ซึ่งส่งผลให้แอปเปิ้ลได้ประโยชน์คือ ทุกครั้งที่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หลัก (iPhone, iPad, iPod) ทำการดาวน์โหลด applications ไป แอปเปิ้ลก็จะได้ส่วนแบ่งจากรายได้นั้นด้วย นอกจากนี้การที่มี applications น่าสนใจเกิดขึ้นส่งผลต่อเนื่องให้ผลิตภัณฑ์หลักสามารถขายได้มากขึ้นด้วย

4. Labor Market คือ การจับคู่ทักษะกับภารกิจของบริษัทผ่านตัวกลาง โดยงานหรือภารกิจนั้นจะต้องที่มีลักษณะงานชัดเจน สามารถประเมินผลการทำงานได้ เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและความชาญฉลาดของมนุษย์ เป็นงานง่าย ๆ ที่ต้องทำซ้ำ ๆ กัน ตัวอย่างเช่น เนชันนัล จีโอกราฟฟิก (National geographic) ได้ทำการจ้างฝูงชนจำนวน 28,000 คน เพื่อค้นหาภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อค้นหาหลุมฝังศพของจักรพรรดิเจงกีสข่าน